خط مشی شرکت


خط مشـی مدیریت کیفیت، محيط زيست، ايمني و بهداشت شغلی، رسیدگی به شکایات مشتریان و پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان شرکت ایراندار


معرفی شرکت :
شـركت ایراندار، توليد كننده انواع کاغذ و فیلم های پشت چسب دار، چسب های صنعتی و بهداشتی؛ و نوارچسب در ايران، با بهره گيري از تكنولوژي مدرن و نيـروهاي متخصص و مجرب، ضمن ارج نهــادن بــه خــواستـه ها و نظـرات مشتـريـان و درراستاي اهـداف استراتژیک خـود يعنــي دستيـابي بـه بـالاتـرين سطـوح رضايتمنـدي مشتـريان ضمن رعايت الزامات، قوانين و مقررات قـانـوني، الگـوي استـانـدارد 2015 : ISO 9001  را  بـراي استقرار سيستم  مديريت كيفيت اثر بخش و كارآمـد، و استانداردهای ISO14001:2015  و ISO 45001:2018 را براي مدیریت محيط زيست و مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی، و استانداردهای  ISO 10002:2018و ISO 10004:2018 را برای مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان و مدیریت پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان انتخاب نموده و در اين راستا اهداف محوري زير را سر لوحه روند بهبود مداوم سازمان قرار داده است :
ماموریت(MISSION) : 
عرضه محصولات پشت‌چسب‌دار، چسب و سایر محصولات صنایع همگون با بهترین کیفیت
چشم انداز(VISION) : 
قرار گرفتن در لیست صد شرکت برتر ایران (IMI100)
ارزش ها(VALUES):
•    مشتری سالاری
•    ارتقاء سطح رضایت مندی کلیه ذینفعان از نحوه عملکرد و محصولات سازمان 
•    کار گروهی و مشارکت فراگیر کارکنان
•    ارج نهادن به خلاقیت و نوآوری
•    پاسخگو بودن در برابر مشتریان ، کارکنان ، جامعه و سهامداران
•    شایسته سالاری
•    توانمند سازی کارکنان از طریق آموزش مستمر
رئوس خط مشی و اهداف کلان:    
 شركت ایراندار با اطمينان از مشاركت جمعي كاركنان، در چارچوب قوانين، مقررات و استانداردهای ملي، كيفي، زيست محيطي، ایمنی و بهداشت شغلی و  با توجه به نيازمندي هاي ذینفعان خود ، مـوارد زيـر را تعهـد مي نمايد : 
1- ـ ارائه محصولات با کیفیت برای کسب رضایتمندی مشتریان. 
2- ترويج فرهنگ مشتري مداري از طریق پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان.
3- دریافت، رسیدگی و پاسخگويي به نقطه نظرات و شكايت مشتريان
4- بهبود مستمر فرآيندهای سازمانی و به روز رسانی منابع و زير ساخت ها .
5- پيشگيري و كاهش حوادث و بيماري هاي شغلي كاركنان و پیمانکاران مرتبط .
6- توسعه فرهنگ مشورت و مشارکت با کارگران از طریق نمایندگان آن ها،
7 - پيشگيري و كاهش آلودگي در محيط زيست و بهينه سازي مصرف منابع طبيعي. 
8- توسعه فرهنگ مشتری مداری، ايمني و بهداشت شغلی و حفاظت از محيط زيست.
9- توجه به امر آموزش بمنظور افزایش قابلیت های نیروی انسانی و افزایش آگاهی و دانش کارکنان تاثیرگذار بر عملکرد شرکت
شركت ایراندار ضمن تعهد به بهبود مداوم سيستم هاي مديريت كيفيت، محيط زيست، ايمني و بهداشت شغلی، رسیدگی به شکایات مشتریان و اندازه گیری رضایت مشتریان، خود را متعهد به رعايت الزامات قانوني و دولتي مي داند و  تمامي كاركنـان شركت را به همكاري ، همدلي و همفكري در راستاي نيل به اهداف عالي شركت فرا می خواند. كليه مديـران و كـاركنـان شركت موظـف به رعـايت صحيـح و موثـر اين خط مشی بوده و واحد تضمین کیفیت مسئول نظارت بر اجراي آن مي باشد.