مدیران ارشد

 مهندس محمد عالمی

مهندس محمد عالمی

رئیس هیئت مدیره

 دکتر حسن بیاتی

دکتر حسن بیاتی

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

مهندس مرتضی جعفری

مهندس مرتضی جعفری

عضو هیئت مدیره و معاون اجرایی

 مهندس محمود بهرامی

مهندس محمود بهرامی

عضو هیئت مدیره

 مهندس سید جعفر موسوی

مهندس سید جعفر موسوی

عضو هیئت مدیره