نوار چسب 90-500 و 1000 یاردی

انواع نوار چسبهای 90 ، 500 و 1000 یاردی با مصارف صنعتی

  OrderThicknessWeightFace Material DescriptionAdhesiveProduct NameProduct Code
  ORDER000TapeTape 90 Yard-40 Mic-5cmTape 90 Yard-40 Mic-5cm
  ORDER000TapeTape 90 Yard-40 Mic-7cmTape 90 Yard-40 Mic-7cm
  ORDER000TapeTape 90 Yard-45 Mic-5cmTape 90 Yard-45 Mic-5cm
  ORDER000TapeTape 500Yard-45 Mic-5cmTape 500Yard-45 Mic-5cm
  ORDER000TapeTape 500Yard-40 Mic-5cmTape 500Yard-40 Mic-5cm
  ORDER000TapeTape 500Yard-45 Mic-7cmTape 500Yard-45 Mic-7cm