نوار چسب 90-500 و 1000 یاردی

انواع نوار چسبهای 90 ، 500 و 1000 یاردی با مصارف صنعتی